දහම් ලිපි...

වෙනස් වෙන ලෝකයට ඇයිද මේ බය වේලා...

ඔබට අයත් හෝ ඔබට අයත් නොවන හෑම රූපයක්ම ඔබ ඉදිරියට එද්දි "අනිච්ච" (වෙනස් වෙලා යන දෙයකි) යනුවෙන් ඒ ගැන දැනගන්න ඔබ තුල ඇතිවෙන සැප සහගත හෝ දුක් සහගත හෝ උපෙක්ෂා සහගත වේදනාවක් පාසාම "අනිච්ච" (‍වෙනස් වෙලා යන දෙයකි) යනුවෙන් ඒ ගැනත් දැනගන්න. ඔබට අයත් හෝ අයත් නොවන ලෝකයේ මොනයම්ම දෙයක් ගැන වුවද යම් හදුනා ගැනීමක් කරන විට ද " අනිච්ච" (වෙනස් වෙලා යන දෙයකි) යනුවෙන් ඒ ගැනත් දැන ඔබ සිත තුල පහල වෙන කුසල හෝ අකුසල හෑම ‍චේතනාවක් ම සිත තුල ගොඩ ගෙන හැම විටකම ද " අනිච්ච" ‍(වෙනස් වෙලා යන දෙයකි.) යනුවෙන් ඒ ගැනත් දැන ගන්න. ඔබට ඔබ තුලම හෝ බාහිර ලෝකයේ හෝ යම් දෙයක් අරමුණු වන විට ද "අනිච්ච" (වෙනස් වෙලා යන දෙයකි ) යනුවෙන් ඒ ගැනත් දැනගන්න. 

සත්‍ය වශයෙන්ම මේ හෑම විටකම ඔබට මේ අනිච්ච යන එකම වටිනා කම හැම  දේකටම දෙන්නට හැකි නම්  ඒ කිසිවකුත් නිසා ඔබ නොකැළඹෙනු ඇති. ඒ කිසිවකුත් නිසා ඔබ අසරණ නොවනු ඇති. ඒ හැම දෙයක් හමුවේ ඔබට නොසැලී සිටිය හැකිය. කිමද ඒවා වෙනස් වෙලා යන ස්භාවයෙන් නිසා ඔබ කල යුත්තේ ඒවා පවතින තුරු බලා සිටීම ‍මිස ඒවා පසු පස යෑම හෝ ඒවා අයිති කරගන්නට උත්සාහ කිරීම හෝ නොව තේරුම් ගැනීමත් යන්ට හැරීමත් පමණක් වෙන නිසාය. මෙසේ ඔබ ජිවිතය ගැන දකින්නේ නම් ඔබ පඤ්ච උපාදනස්ඛණ්ධයන් පිළිබද ව අනිච්ච සඤ්ඤාව දියුණු කිරීම නිසා ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙකු ‍වනු නොඅනුමානය. මදක් සිතන්න. මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙලා යන ස්භාවයට අයිති නම් ඒවා නිසා අපි එතරම්ම වේදනාවන්ට පත් විය යුත්තේ මක් නිසාද..? ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.

0 ක් ප්‍රතිචාර දක්වා ඇත:

Post a Comment